Zápis dieťaťa do MŠ

  • prebieha v čase od 30.apríla do 31.mája 2020
 
  • s tým, že podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí, odporúča sa komunikácia elektronickou formou, s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.
 
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať, ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt
 
  • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacímí potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt 
 

            Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí je doručené rodičom

 

  • pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať, je postup pri prijímaní nasledujúci:
  1. prednostne sa prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou
  2. deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku
  3. deti vo veku 3- 4 rokov( podľa dátumu narodenia)
  4. deti mladšie ako 3 roky( k septembru)

 

 

  • rozhodnutie o odklade školskej dochádzky rodič oznámi riaditeľke  MŠ a to z dôvodu rezervácie miesta v MŠ na nasledujúci školský rok.